10/10/2018 10:20
Xem với cỡ chữ

Bộ Tài chính ban hành quy chế thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1816/QĐ-BTC, ban hành Quy chế theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình, kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Quy chế quy định về công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Tài chính giao cho các tổ chức, đơn vị, các công ty nhà nước, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình công tác, văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (trong đó bao gồm văn bản mật, tối mật, tuyệt mật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ).
Theo quy chế, công tác theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình, kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phải bảo đảm các nguyên tắc như: Tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, phù hợp với quy chế này và các quy chế làm việc của Chính phủ, của Bộ Tài chính; phân công trách nhiệm rõ ràng đối với các cơ quan, đơn vị của Bộ Tài chính; bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính được liên tục, thông suốt...
Quy chế cũng nêu rõ các nội dung thông tin phải cập nhật; trách nhiệm và quy trình cập nhật, theo dõi, xử lý thông tin và thời hạn cập nhật thông tin trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi.
Văn phòng Bộ Tài chính sẽ làm đầu mối giúp lãnh đạo Bộ trong việc tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính.
Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Bộ kiểm tra việc cập nhật, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.
Các đơn vị thuộc Bộ phải thường xuyên kiểm tra việc cập nhật, theo dõi, tổ chức triển khai và chấp hành chế độ thông tin, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong nội bộ cơ quan mình./.

Hoàng Vũ, theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tìm theo ngày :