02/10/2018 09:23
Xem với cỡ chữ

Sở Giao dịch I giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

Hưởng ứng phong trào thi đua thu hồi và xử lý nợ năm 2018 trong hệ thống Ngân hàng Phát triển, ngày 29/9/2018, Đảng ủy, Chính quyền, Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Giao dịch I (SGDI) đã thống nhất ký giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

Mục tiêu của giao ước thi đua là nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng, thu hút, tập hợp cán bộ, nhân viên phát huy nhiều sáng kiến phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần đoàn kết nhất trí, đồng sức đồng lòng của cán bộ nhân viên.
Nội dung, chỉ tiêu giao ước thi đua được các bên thống nhất ký giao ước gồm chỉ tiêu định lượng và chỉ tiêu định tính. Trong đó, chỉ tiêu định lượng gồm 5 chỉ tiêu như: Hoàn thành 100% nhiệm vụ giải ngân theo kế hoạch SGDI giao đến 31/12/2018; Hoàn thành 100% nhiệm vụ thu nợ gốc, lãi, phí theo kế hoạch SGDI giao đến 31/12/2018; Giảm tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu, lãi treo tại thời điểm 31/12/2018 so với 01/01/2018; Giảm dư nợ gốc, lãi các dự án/khoản vay đã hạch toán ngoại bảng tại thời điểm 31/12/2018 so với 01/01/2018; Hoàn thành bán đấu giá tài sản bảo đảm theo kế hoạch SGDI giao đến 31/12/2018.
Về chỉ tiêu định tính: các phòng định tính hoàn thành 100% nhiệm vụ, kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất theo tiến độ được giao.
Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu khuyến khích cũng được các bên thống nhất trong giao ước thi đua này./.

HN

Tìm theo ngày :