13/09/2018 16:46
Xem với cỡ chữ

Thanh tra ngân hàng là đầu mối đánh giá nhân sự dự kiến của TCTD

Đó là một trong những nội dung của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành.

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên quan đến việc chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của NHTM Nhà nước; việc chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự đối với những nhân sự do chủ sở hữu phần vốn Nhà nước cử hoặc giới thiệu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc của NHTM cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ thực hiện theo các văn bản về công tác cán bộ của Thống đốc NHNN.
Về thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng (TCTD) , chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Điều 8, Thông tư 22 quy định:
TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lập 1 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư này gửi NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng). Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) có văn bản yêu cầu TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bổ sung hồ sơ.
Đồng thời, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của NHNN trong thời hạn tối đa 45 ngày làm việc kể từ ngày NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ. Quá thời hạn này, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải nộp lại bộ hồ sơ theo quy định tại Thông tư này để NHNN xem xét, chấp thuận.
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư này, NHNN có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận dự kiến nhân sự của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trường hợp không chấp thuận, văn bản trả lời TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nêu rõ lý do.
Thông tư 22 cũng quy định, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm là đầu mối đánh giá việc đáp ứng hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự dự kiến của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Luật Các TCTD và Thông tư này; lấy ý kiến đơn vị liên quan; tổng hợp và trình Thống đốc NHNN xem xét, có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận dự kiến nhân sự của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng tiếp nhận thông báo của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nêu tại khoản 1 Điều 11 Thông tư này; xem xét, đề xuất Thống đốc NHNN việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự dự kiến hoặc biện pháp xử lý.
Tiếp nhận, rà soát thông báo của TCTD (ngoại trừ TCTD là công ty cổ phần có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng), chi nhánh ngân hàng nước ngoài nêu tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này. Trường hợp phát hiện sai sót, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng yêu cầu TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xử lý hoặc đề xuất Thống đốc NHNN biện pháp xử lý.
Thông tư số 22/2018/TT-NHNN gồm 4 chương, 17 điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2018.

Thanh Hương theo thoibaonganhang

Tìm theo ngày :