18/05/2018 09:39
Xem với cỡ chữ

Công nhận xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của các đơn vị trong hệ thống NHPT

Ngày 16/5/2018, Ngân hàng phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết định số 103/QĐ-NHPT về việc công nhận xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của các đơn vị thuộc và trực thuộc trong hệ thống NHPT.

Theo đó, tại Hội sở chính có 17 đơn vị được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (A2); 07 đơn vị được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ (A3) và 03 đơn vị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ (KXL).
Đối với các chi nhánh khu vực, chi nhánh và Sở giao dịch, có 05 đơn vị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (A1); 04 đơn vị được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (A2); 11 đơn vị được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ (A3) và 24 đơn vị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ (KXL)./.

HN (theo Quyết định số 103/QĐ-NHPT ngày 16/5/2018)

Tìm theo ngày :