03/12/2020 15:05
Xem với cỡ chữ

Sẽ bố trí nguồn trả nợ VDB từ số bội thu ngân sách cấp tỉnh

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến của các đơn vị, cá nhân về dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
Theo dự thảo đăng tải ngày 02/12/2020 tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, nội dung của Thông tư bao gồm 3 chương với 13 điều, quy định một số quan trọng trong quản lý ngân sách nhà nước, bao gồm: phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021và  tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước.
Đối với việc phân bổ và giao dự toán chi đầu tư phát triển, dự thảo Thông tư quy định các bộ, cơ quan trung ương và địa phương căn cứ tổng mức vốn và cơ cấu vốn được Thủ tướng Chính phủ giao để phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021. 
Ngoài việc thực hiện phân bổ, bố trí vốn và giao dự toán chi đầu tư phát triển như trên, Bộ Tài chính cũng lưu ý các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ dự toán chi đầu tư phát triển được giao để bố trí dành nguồn tương ứng số bội thu ngân sách cấp tỉnh (nếu có) để trả nợ gốc các khoản vay của ngân sách địa phương đến hạn phải trả trong năm 2021 (kể cả nợ quá hạn vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, nếu có) và dành thêm nguồn để trả nợ lãi các khoản vay đến hạn trong năm 2021 (nếu dự toán chi trả nợ lãi đã được giao còn thiếu); phần còn lại mới phân bổ vốn cho các công trình, dự án, trong đó bố trí, cân đối đủ vốn cho các dự án, chương trình được ngân sách trung ương hỗ trợ một phần để thực hiện các mục tiêu theo quy định.
Được biết trong nhiều năm qua, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã huy động một lượng vốn rất lớn để cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vay phục vụ đầu tư một số chương trình như kiên cố hoá kênh mương, tôn nền vượt lũ, giao thông nông thôn. Tuy nhiên, việc thu hồi nợ đã cho vay để thực hiện các chương trình nói trên ở một số địa phương gặp một số khó khăn do địa phương không bố trí được nguồn ngân sách để trả nợ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Nguyễn Cảnh Hiệp
Tìm theo ngày :