03/12/2019 13:28
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy Khối DNTW: Thông tin chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Ngày 29/11/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong Đảng bộ Khối về các nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại 3 điểm cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Tham dự Hội nghị, có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; báo cáo viên của Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư, ủy viên ban chấp hành các đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối. Trong đó, Ngân Hàng PTVN có 22 đồng chí là UV BCH Đảng bộ, thành viên HĐQT, TGĐ, Phó TGĐ và Báo cáo viên  tham dự tại 2 điểm cầu tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí TSKH Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội truyền đạt nội dung thông tin chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân. Nó đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. 
Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ việc chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Đồng thời, cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Qua đây, thấy rõ được vai trò của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương trong việc tham gia tích cực vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này.
Ban Tuyên giáo
Tìm theo ngày :