Bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 7/12/2022 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 1518/QĐ-TTg về nhân sự chủ chốt của NHPT; theo đó Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Lương Hải Sinh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

NHPT ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ NHIỆM VỤ  TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính giao trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.
Theo đó, khung pháp lý cho hoạt động của NHPT vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện (Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017; Quy chế xử lý rủi ro tín dụng tại NHPT; Mức phí quản lý của NHPT giai đoạn 2021-2023…(xem tiếp)

Hoạt động cho vay lại vốn ODA của NHPT

Một trong những chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) là thực hiện quản lý cho vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ theo ủy quyền của Bộ Tài chính. Qua hơn 23 năm thực hiện chức năng cho vay lại vốn nước ngoài, NHPT luôn giữ vai trò cơ quan cho vay lại ODA lớn nhất của Chính phủ tại Việt Nam... (Xem tiếp)

Huy động vốn của NHPT năm 2021: Những điều đáng ghi nhận

Nguồn vốn là yếu tố đầu vào rất quan trọng, quyết định quy mô và hiệu quả hoạt động của bất kỳ một tổ chức tín dụng nào. Điều đáng nói là trong tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng thì vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng rất nhỏ, trong khi vốn được tạo lập thông qua việc huy động từ khách hàng và các đối tác khác trên thị trường vốn và thị trường tiền tệ lại chiếm phần lớn... (Xem tiếp)

Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thực tiễn hơn 35 năm đổi mới đất nước cho thấy, Đảng ta đã không ngừng đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Những thành tựu Việt Nam đạt được thời gian qua đã khẳng định tính đúng đắn, sự sáng tạo về con đường đi lên CNXH ở nước ta.

Khách online:32501
Lượt truy cập: 31362865