15/05/2018 15:59
Xem với cỡ chữ

Chính phủ Đức hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 519/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Ứng dụng lưới điện thông minh để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

Mục tiêu của dự án là hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến việc thúc đẩy và hỗ trợ phát triển các dạng nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống điện và lưới điện thông minh tại Việt Nam, qua đó góp phần đạt được các mục tiêu của Chính phủ đề ra trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, chiến lươc tăng trưởng xanh cũng như kế hoạch hành động tăng trưởng xanh, nhằm đảm bảo cung ứng điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện gắn với phát triển bền vững ngành điện, ngành năng lượng.
Kết quả chủ yếu của dự án là xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý và chính sách để hỗ trợ phát triển lưới điện thông minh kết hợp với phát triển năng lượng tái tạo và hiệu quả sử dụng năng lượng. Đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông được áp dụng trong việc quản lý, vận hành các nguồn năng lượng tái tạo, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Tăng cường năng lực về công nghệ lưới điện thông minh và phát triển năng lượng tái tạo cho các cán bộ chuyên môn tại các đơn vị quản lý nhà nước, các chuyên gia tại các đơn vị trong ngành điện, hình thành mạng lưới chuyên gia về lưới điện thông minh.
Đẩy mạnh hợp tác và chuyển giao công nghệ giữa các trường đại hoc, viện nghiên cứu, doanh nghiệp giữa Việt Nam và Đức để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng.
Dự án được thực hiện trong 4 năm (2018-2022) trên quy mô toàn quốc với tổng mức đầu tư xấp xỉ 5,3 triệu Euro, trong đó vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức là 5 triệu Euro, vốn đối ứng của Việt Nam là gần 300.000 Euro do Bộ Công thương tự bố trí bằng các nguồn lực hiện có./.

HN Nguồn: chinhphu.vn

Tìm theo ngày :