09/05/2018 14:54
Xem với cỡ chữ

Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại VDB

Ngày 08/5/2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-NHPT về việc ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại VDB (Quy chế).

Theo đó, mục đích thực hiện dân chủ ở cơ sở là: Phát huy quyền làm chủ của người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; Tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động; Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và của VDB, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, góp phần phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động.
Thực hiện dân chủ ở cơ sở phải đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người lao động, đối với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, người lao động trong hệ thống VDB.
Nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở tại VDB được nêu cụ thể tại Quy chế; đó là những nội dung VDB phải công khai cho người lao động, những nội dung người lao động được tham gia ý kiến, quyết định, những nội dung người lao động kiểm tra, giám sát.
Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại VDB gồm hai hình thức chính: Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và Tổ chức hội nghị người lao động. Các hình thức này gồm: Nội dung đối thoại tại nơi làm viêc; Các hình thức đối thoại tại nơi làm việc; Số lượng, thành phần tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc…; Hội nghị người lao động; Nội dung thảo luận tại Hội nghị người lao động; Hình thức tổ chức, thành phần tham gia Hội nghị…/.

HN

Tìm theo ngày :