12/04/2018 14:50
Xem với cỡ chữ

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 10/4/2018 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tại bản quy hoạch này, ngoài các mục tiêu, phương hướng phát triển các ngành và lĩnh vực của tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư.
Đáng chú ý là, trong các dự án nói trên, có khá nhiều dự án thuộc danh mục dự án vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ.
Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định một số giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện quy hoạch. Trong đó, một trong những giải pháp về vốn đầu tư phát triển được đề ra là xây dựng các dự án hạ tầng hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên cơ sở tính toán hiệu quả để thu hút nguồn vốn vay tín dụng của Nhà nước.
Bản quy hoạch này sẽ thay thế cho bản quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước đó tại Quyết định số 1255/QĐ-TTg ngày 26/7/2011.

Ban CSPT

Tìm theo ngày :