22/11/2017 15:43
Xem với cỡ chữ

Nghị định về chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty TNHH MTV thành công ty cổ phần

Ngày 16/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do danh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Theo đó, Cơ quan đại diện chủ sở hữu, Doanh nghiệp nhà nước (gồm Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Công ty mẹ của Tổng công ty nhà nước; Công ty TNHH MTV độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chưa chuyển thành công ty TNHH MTV); Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần thuộc đối tượng áp dụng Nghị định này.
Về điều kiện cổ phần hóa, Nghị định nêu rõ các doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiên cổ phần hóa khi đáp ứng đủ 2 điều kiện: (1) Không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ. Danh mục doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ; (2) Còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và đánh giá lại giá trị doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp sau khi được xử lý tài chính và xác định lại giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này mà giá trị thực tế doanh nghiệp thấp hơn các khoản phải trả thì thực hiện:
Đối với các doanh nghiệp thuộc Danh mục Nhà nước tiếp tục nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần khi cổ phần hóa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo doanh nghiệp phối hợp với Công ty mua bán nợ Việt Nam và các chủ nợ của doanh nghiệp xây dựng phương án mua bán nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp.
Trường hợp mua nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp không khả thi và hiệu quả thì chuyển sang thực hiện các hình thức chuyển đổi khác theo quy định của pháp luật;
Các doanh nghiệp còn lại, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định chuyển sang thực hiện các hình thưc chuyển đôi khác theo quy định của pháp luật.
Nhà nước không cấp thêm vốn để cổ phần hóa, kể cả các doanh nghiệp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục, phân loại doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện cổ phần hóa thuộc diện Nhà nước nắm giữ trên 50% cổ phần.
Về hình thức, có ba hình thức cổ phần hóa: (1) Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; (2) Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; (3) Bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán toàn bộ vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Ngoài ra, Nghị định còn nêu một số các quy định khác về đối tượng và điều kiện mua cổ phần, đồng tiền thanh toán và phương thức bán cổ phần lần đầu, nguyên tắc kế thừa quyền và nghĩa vụ của công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nướcthời hạn hoàn thành việc bán cổ phần…

Hiền Nguyễn

Tìm theo ngày :