11/08/2017 12:08
Xem với cỡ chữ

Tập huấn nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng và đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị

Trong hai ngày 04 và 05/8/2017, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, Đảng ủy Khối DNTƯ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sơ kết công tác văn phòng cấp ủy, tổ chức xây dựng Đảng và đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTƯ dự và chỉ đạo Hội nghị.
Hội nghị có hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đại các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; các đồng chí đại diện thường trực đảng ủy, ban lãnh đạo và cán bộ làm công tác văn phòng, tổ chức của các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối. Đảng ủy VDB cử cán bộ tham dự Hội nghị.
Báo cáo sơ kết tại Hội nghị nêu rõ: Về công tác tổ chức 6 tháng đầu năm 2017, hệ thống tổ chức cấp ủy các cấp đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của TW Đảng, Ban Tổ chức TW, BTV Đảng ủy Khối , căn cứ tình hình thực tiễn của doanh nghiệp để chủ động tích cực tham mưu, đề xuất và thực hiện khối lượng lớn công việc, triển khai các mặt công tác đạt kết quả thiết thực. Cụ thể: tham mưu tổng kết việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả trong Đảng bộ Khối và thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, Kết luận số 64-KL/TW của BCH TW, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức TƯ và sơ kết đánh giá 4 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/9/2013 của BTV ĐUK về nội dung sinh hoạt chi bộ; xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Công tác văn phòng cấp ủy của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc 6 tháng đầu năm 2017 đã duy trì và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo với cấp trên và các cấp, ngành có liên quan; tham mưu ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, xây dựng các đề án, nghị quyết chuyên đề trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; tổ chức thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ, thẩm định các văn bản và công tác bảo mật tài liệu; thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản , thu nộp đảng phí lên cấp trên đúng quy định…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác văn phòng cấp ủy và công tác bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc 6 tháng đầu năm.
Đồng chí chỉ đạo những tháng cuối năm 2017, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Khối cần tăng cường công tác lãnh đạo, nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tham mưu sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức đảng phù hợp với mô hình tổ chức của doanh nghiệp sau khi tiến hành cơ cấu lại; đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa. Tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ. Tham mưu thực hiện tốt công tác kiện toàn cấp ủy và kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý; kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng đảm bảo đủ về số lượng và đáp ứng về chất lượng. Đối với công tác văn phòng cấp ủy cần tập trung tham mưu với ban thường vụ đảng ủy, ban chấp hành đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thự chiện nhiệm nhiệm vụ chính trị, công tác sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tiếp tục phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ chuyên trách công tác Đảng theo các quy định của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.
Các đại biểu dự Hội nghị được tập huấn nội dung Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của BCHTW về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 05/5/2017 của Ban Tổ chức TW về việc xếp lương đối với người làm chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty Nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức TW về nghiệp vụ công tác đảng viên./.

Ban Tổ chức Đảng ủy

Tìm theo ngày :