11/04/2017 00:00
Xem với cỡ chữ

Phân tích công việc và xây dựng bảng mô tả yêu cầu công việc trong hệ thống Ngân hàng phát triển Việt Nam

Trong công tác quản trị nhân sự ngày nay, phân tích công việc và xây dựng bảng mô tả, yêu cầu công việc cũng như các sản phẩm của nó ngày càng được các doanh nghiệp chú trọng và sử dụng phổ biến.

Để xây dựng được các công cụ hỗ trợ cho các khâu trong công tác quản trị nhân sự của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) như tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, đào tạo… người lao động, Ban Tổ chức cán bộ VDB đã nghiên cứu, thực hiện thành công đề tài khoa học “Phân tích công việc và xây dựng Bảng mô tả, yêu cầu công việc trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam”.
Về tổng thể, phạm vi nghiên cứu của đề tài khá rộng, bao gồm toàn bộ các vị trí công việc trong hệ thống VDB, từ các đơn vị của Trụ sở chính đến các Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc VDB. Việc nghiên cứu của đề tài cũng đi từ cơ sở lý luận chung nhất về quản trị nhân sự đến thực tiễn công tác này tại VDB và từ đó đã xây dựng được những phương pháp, quy trình, những “mô hình” và cả những bản mẫu mô tả, yêu cầu cho một số công việc cụ thể. Tuy nhiên, trong điều kiện có hạn về nguồn lực thực hiện, để tăng hiệu quả của công trình nghiên cứu, đề tài đã giới hạn trong phạm vi các nghiệp vụ về quản trị nhân sự được áp dụng trong hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển  và VDB từ năm 2000 cho đến nay.
Đề tài được cấu trúc theo kết cấu truyền thống gồm 3 chương: cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp. Sản phẩm của đề tài là danh mục vị trí chức danh nghề nghiệp xác định của VDB, phương pháp, quy trình xây dựng hệ thống bảng mô tả, yêu cầu công việc sử dụng trong công tác quản trị nhân sự, góp phần từng bước xác định và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại VDB hiện nay.
Chương I: “Cơ sở lý luận về công việc và phân tích công việc”, cơ sở lý luận của đề tài được tiếp cận và hệ thống hóa theo phương pháp từ xa đến gần, từ khái quát cho đến chi tiết. Các lý luận về vấn đề chung nhất như công việc, thiết kế công việc được giới thiệu khái quát và đi sâu vào những kiến thức cụ thể về phân tích công việc trong hoạt động quản trị nhân sự đã được nhóm tác giả giới thiệu chi tiết, đầy đủ. Do đó, đề tài đã xây dựng được hệ thống cơ sở lý luận gồm các kiến thức từ cơ bản cho tới chuyên sâu làm cơ sở cho việc phân tích thực trạng về tổ chức bộ máy và phân tích công việc tại VDB để từ đó nêu bật được sự cần thiết phải  triển khai thực hiện phân tích và mô tả công việc tại VDB ở Chương II.
Chương II: “Thực trạng về tổ chức bộ máy và phân tích công việc tại VDB”, nhóm thực hiện đề tài đã phân tích thực trạng đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng cũng như các nhân tố cấu thành công tác quản trị nguồn nhân lực của VDB gồm tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ, nguồn nhân lực, công tác quản trị nhân sự và các quy định, chế độ liên quan đến công tác cán bộ, đồng thời cũng đi sâu phân tích các quy định của VDB liên quan đến vị trí việc làm, phân tích cụ thể về thực trạng của việc phân tích, mô tả công việc – một lĩnh vực còn bỏ ngỏ tại VDB. Trên cơ sở thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực đã được phân tích cùng với bài học kinh nghiệm triển khai phân tích công việc tại các ngân hàng thương mại, nhóm thực hiện đề tài đã làm nổi bật  thực trạng về các vị trí công việc tại VDB và đưa ra được sự cần thiết phải phân tích, mô tả yêu cầu công việc trong hệ thống VDB, một trong những vấn đề cần phải giải quyết theo yêu cầu cấp bách hiện nay của Chiến lược phát triển VDB đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là từng bước chuẩn hóa và chuyên nghiệp hóa đội ngũ người lao động trong hệ thống.
Chương III: “Phân tích công việc và mô tả yêu cầu công việc tại VDB”, nhóm thực hiện đề tài đã đưa ra được giải pháp trong lĩnh vực phân tích công việc, xây dựng bảng mô tả yêu cầu công việc thông qua việc xác định được danh mục vị trí chức danh nghề nghiệp của VDB, xây dựng được quy trình, phương pháp phân tích công việc và mô tả yêu cầu công việc cụ thể trên cơ sở định hướng hoạt động của VDB nói chung và định hướng phát triển nguồn nhân lực của VDB nói riêng. Trong đó, việc xây dựng và ban hành danh mục vị trí việc làm được nhóm tác giả giới thiệu làm cơ sở để phân tích, xây dựng mô tả yêu cầu công việc đối với các vị trí công việc cụ thể. Nhóm tác giả cũng đã phân tích, xây dựng bản mẫu mô tả, yêu cầu cho một số công việc cụ thể. Đồng thời, để áp dụng tốt nhất giải pháp đã đề ra, nhóm thực hiện đề tài đã phân tích những điều kiện cho việc thực hiện giải pháp, đề xuất lộ trình thực hiện.
Bảng mô tả yêu cầu công việc là công cụ thực sự cần thiết mà VDB đang thiếu trong công tác quản trị nguồn nhân lực. Do đó, việc ứng dụng nội dung cùng với những sản phẩm của đề tài khoa học “Phân tích công việc và xây dựng Bảng mô tả, yêu cầu công việc trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam” sẽ giúp VDB nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như công tác quản trị nguồn nhân lực tại VDB từng bước được chuyên nghiệp hóa, đặc biệt khi VDB đang được tái cấu trúc theo định hướng chiến lược phát triển Chính phủ đề ra.

Phòng Nghiên cứu khoa học và TBM - TT Đào tạo & NCKH

Tìm theo ngày :