27/03/2017 00:00
Xem với cỡ chữ

Thời hạn đề xuất đề tài/đề án KHCN năm 2017 đối với các đơn vị thuộc VDB

Ngày 22/3/2017, Hội đồng Khoa học Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có văn bản số 578/NHPT-HĐKH về việc định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) và đề xuất đề tài/đề án KHCN năm 2017.
Theo đó, hoạt động nghiên cứu KHCN của VDB năm 2017 được định hướng tập trung vào các vấn đề trọng tâm liên quan đến các lĩnh vực như:
1. Vai trò, định hướng và hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ của VDB (Định hướng hoạt động của VDB; Quản trị và điều hành nguồn vốn; Hoạt động cho vay tín dụng đầu tư, bảo lãnh, bảo đảm tiền vay…; Biện pháp tạo nguồn thu, giảm cấp bù từ ngân sách cho VDB)
2. Thiết lập và hoàn thiện (hệ thống) công tác quản trị rủi ro tín dụng và xử lý nợ xấu (Cơ chế chính sách hoạt động nghiệp vụ cho vay tín dụng đầu tư, bảo lãnh, bảo đảm tiền vay; Cơ chế quản lý và xử lý rủi ro; Các quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn nghiệp vụ tại VDB; Công tác thu hồi, xử lý nợ vay, trọng tâm là xử lý nợ xấu; Những kinh nghiệm, kỹ năng bổ trợ nâng cao năng lực hoạt động quản trị rủi ro tín dụng và xử lý nợ xấu: Kinh nghiệm hoạt động của các tổ chức ngoài VDB, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Pháp chế, Xử lý nợ vay…)
3. Ứng dụng công nghệ thông tin (Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của VDB: Đào tạo, Quản lý khách hàng, Quản lý tín dụng, Quản lý hồ sơ, Lưu trữ và tra soát tài liệu nghiệp vụ…)
4. Các vấn đề khác (Hoàn thiện nô hình tổ chức bộ máy quản trị, chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban…tại Trụ sở chính VDB, tại SGD, Chi nhánh, Chi nhánh khu vực VDB theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả)
Ngày 23/3/2017, Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu khoa học (TTĐT) –VDB đã có văn bản số 83/NHPT.ĐTNC – NCKH v/v thời hạn đề xuất đề tài/đề án khoa học và công nghệ (KHCN) năm 2017.
TTĐT đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc VDB, các cá nhân nghiên cứu xây dựng và gửi đề xuất đề tài/đề án khoa học trước ngày 30/4/2017 để kịp tiến độ tổng hợp các đề xuất trình Lãnh đạo VDB, tổ chức xét chọn và giao thực hiện đề tài/đề án khoa học công nghệ trong năm 2017.
Văn bản được gửi theo địa chỉ: Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, 27 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội; bản mềm gửi theo địa chỉ email: dinhthuhienftbp@yahoo.com.
HN
Tìm theo ngày :