Đào tạo
Ngày 7/9/2018, Tổng Giám đốc NHPT đã ký các Quyết định số: 261/QĐ-NHPT, 262/QĐ-NHPT, 263/QĐ-NHPT giao thực hiện 3 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN), bao gồm:
Ngày 12/09/2018   |Xem tiếp
Ngày 26/7/2018, tại Trụ sở chính Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Trung tâm Đào tạo và NCKH đã tổ chức hội thảo về đề tài khoa học và công nghệ cấp Ngành “Ứng dụng giải pháp đào tạo trực tuyến trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam” do Trung tâm chủ trì thực hiện.
Ngày 30/07/2018   |Xem tiếp
Ngày 16/7/2018, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học NHPT đã tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nội bộ” cho 32 học viên là cán bộ làm công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ thuộc Ban Kiểm soát, Ban Kiểm tra nội bộ NHPT và Sở Giao dịch I NHPT. Lớp học dự kiến kết thúc ngày 21/7/2018.
Ngày 16/07/2018   |Xem tiếp
Ngày 16/4/2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ban hành Công văn số 700/NHPT-HĐKH v/v định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) và đề xuất đề tài/đề án KHCN năm 2018-2019.
Ngày 17/04/2018   |Xem tiếp
Ngày 05/3/2018, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ký quyết định số 56/QĐ-NHPT công nhận kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Ngành “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam” do Ban Kiểm tra nội bộ chủ trì.
Ngày 15/03/2018   |Xem tiếp
Ngày 29/12/2017, tại Trụ sở chính VDB, Hội đồng Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ đã họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ “Nâng cao năng lực hoạt động của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tái cấu trúc Ngân hàng Phát triển Việt Nam” do Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện.
Ngày 04/01/2018   |Xem tiếp
Trong công tác quản trị nhân sự ngày nay, phân tích công việc và xây dựng bảng mô tả, yêu cầu công việc cũng như các sản phẩm của nó ngày càng được các doanh nghiệp chú trọng và sử dụng phổ biến.
Ngày 11/04/2017   |Xem tiếp
Ngày 22/3/2017, Hội đồng Khoa học Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có văn bản số 578/NHPT-HĐKH về việc định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) và đề xuất đề tài/đề án KHCN năm 2017.
Ngày 27/03/2017   |Xem tiếp
Ngày 17/3/2017, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Quản lý Giao thông vận tải phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam tổ chức Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 80 học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K38.
Ngày 21/03/2017   |Xem tiếp
Ngày 16/11/2016 tại Trụ sở chính, VDB đã tổ chức thẩm định kinh phí thực hiện đối với 6 đề tài được Hội đồng xét chọn đề tài VDB đề xuất thực hiện.
Ngày 29/11/2016   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :